black_hair chikage_kazama hakuouki_shinsengumi_kitan harada_sanosuke hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) purple_eyes saitou_hajime_(hakuouki) toudou_heisuke black_hair hakuouki_shinsengumi_kitan harada_sanosuke hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) purple_eyes saitou_hajime_(hakuouki) toudou_heisuke black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) black_hair hakuouki_shinsengumi_kitan harada_sanosuke hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki) toudou_heisuke violet_eyes black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) brown_eyes brown_hair hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) brown_hair green_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki) brown_eyes brown_hair hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru black_hair hakuouki_shinsengumi_kitan hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone purple_eyes saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru brown_hair green_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki) black_hair hakuouki_shinsengumi_kitan harada_sanosuke hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) purple_eyes saitou_hajime_(hakuouki) toudou_heisuke black_hair chikage_kazama hakuouki_shinsengumi_kitan harada_sanosuke hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki) toudou_heisuke violet_eyes yukimura_chizuru black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) black_hair hakuouki_shinsengumi_kitan harada_sanosuke hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone kondou_isami_(hakuouki) nagakura_shinpachi okita_souji_(hakuouki) purple_eyes saitou_hajime_(hakuouki) sannan_keisuke toudou_heisuke yukimura_chizuru brown_eyes brown_hair hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru brown_eyes brown_hair hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru brown_eyes brown_hair hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru black_hair chikage_kazama hakuouki_shinsengumi_kitan harada_sanosuke hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) purple_eyes saitou_hajime_(hakuouki) toudou_heisuke brown_hair green_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki) brown_hair green_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki) brown_eyes brown_hair hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru black_hair chikage_kazama hakuouki_shinsengumi_kitan harada_sanosuke hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki) toudou_heisuke violet_eyes yukimura_chizuru brown_hair green_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki) black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan ibuki_ryuunosuke kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) brown_eyes brown_hair hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan ibuki_ryuunosuke kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) brown_hair green_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone nagakura_shinpachi saitou_hajime_(hakuouki) brown_hair green_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan harada_sanosuke hijikata_toshizou_(hakuouki) ibuki_ryuunosuke kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki) serizawa_kamo toudou_heisuke yukimura_chizuru brown_eyes brown_hair hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) brown_eyes brown_hair hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru amagiri_kyuuju black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) black_hair chikage_kazama hakuouki_shinsengumi_kitan harada_sanosuke hijikata_toshizou_(hakuouki) kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) purple_eyes saitou_hajime_(hakuouki) toudou_heisuke yukimura_chizuru brown_hair green_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki) brown_eyes brown_hair hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) yukimura_chizuru black_hair blue_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone saitou_hajime_(hakuouki) brown_hair green_eyes hakuouki_shinsengumi_kitan kazuki_yone okita_souji_(hakuouki) saitou_hajime_(hakuouki)