Pool: Kantai Collection - Yuudachi will do her best with Kai Ni Poi!

KC Doujin
1girl blonde_hair closed_eye fang hair_ornament kantai_collection school_uniform serafuku shino_(ponjiyuusu) smile translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 3girls comic injury kantai_collection multiple_girls murasame_(kantai_collection) school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shino_(ponjiyuusu) translated unconscious weapon yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 6+girls akatsuki_(kantai_collection) chi-class_torpedo_cruiser clenched_teeth comic inazuma_(kantai_collection) injury kantai_collection long_hair multiple_girls murasame_(kantai_collection) rain ri-class_heavy_cruiser ru-class_battleship scared school_uniform serafuku shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) translated unconscious yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru !? 2girls comic kantai_collection long_hair multiple_girls rain school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shino_(ponjiyuusu) standing surprised translated water yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 3girls ahoge braid comic fang kantai_collection long_hair multiple_girls murasame_(kantai_collection) open_mouth rain school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shino_(ponjiyuusu) smile translated unconscious yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 2girls ahoge braid comic kantai_collection long_hair multiple_girls pout rain school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shino_(ponjiyuusu) smile translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 1girl comic kantai_collection long_hair school_uniform serafuku shino_(ponjiyuusu) transformation translated weapon yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 2girls comic kantai_collection long_hair multiple_girls ru-class_battleship school_uniform serafuku shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) translated water yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 4girls comic hair_ornament kantai_collection long_hair multiple_girls ri-class_heavy_cruiser ru-class_battleship school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 1girl all_fours comic fang hair_ornament kantai_collection long_hair school_uniform serafuku shino_(ponjiyuusu) translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 6+girls ahoge all_fours ayanami_(kantai_collection) braid clenched_teeth comic kantai_collection kongou_(kantai_collection) long_hair multiple_girls naka_(kantai_collection) rain ru-class_battleship school_uniform sendai_(kantai_collection) serafuku shigure_(kantai_collection) shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) smile translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 1girl 3koma bullet comic kantai_collection ru-class_battleship shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) translated rating:Safe score:0 user:danbooru 3koma bullet comic kantai_collection no_humans shino_(ponjiyuusu) rating:Safe score:0 user:danbooru 1girl bullet comic kantai_collection long_hair school_uniform serafuku shino_(ponjiyuusu) yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 1girl comic explosion hair_ornament kantai_collection long_hair scarf school_uniform serafuku serious shino_(ponjiyuusu) translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 1girl comic hair_ornament jump kantai_collection long_hair scarf school_uniform serafuku shino_(ponjiyuusu) translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru !? 2girls cannon comic empty_eyes hair_ornament kantai_collection long_hair multiple_girls ru-class_battleship scarf school_uniform serafuku shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) stomping translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 2girls cannon comic hair_ornament jumping kantai_collection long_hair multiple_girls outstretched_hand ru-class_battleship scarf school_uniform sea serafuku shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) shot summoning torpedo translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 2girls comic empty_eyes explosion hair_ornament kantai_collection long_hair multiple_girls ru-class_battleship scarf school_uniform serafuku shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) shooting torpedo translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru !? 4girls ahoge braid chi-class_torpedo_cruiser comic explosion fang hair_ornament he-class_light_cruiser kantai_collection long_hair multiple_girls scarf school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) surprised translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 5girls ahoge akatsuki_(kantai_collection) braid cannon comic hat ikazuchi_(kantai_collection) inazuma_(kantai_collection) injury kantai_collection long_hair multiple_girls murasame_(kantai_collection) open_mouth school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shino_(ponjiyuusu) translated unconscious rating:Safe score:0 user:danbooru !? 4girls back chi-class_torpedo_cruiser closed_eye comic fang kantai_collection multiple_girls ri-class_heavy_cruiser school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) surprised teeth translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 1girl cannon check_translation comic fang hair_ornament kantai_collection long_hair scarf school_uniform serafuku shino_(ponjiyuusu) translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:1 user:danbooru 3girls chi-class_torpedo_cruiser comic empty_eyes fang hair_ornament kantai_collection long_hair multiple_girls ri-class_heavy_cruiser scarf school_uniform sea serafuku shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 1boy 6+girls admiral_(kantai_collection) ahoge akatsuki_(kantai_collection) braid comic fubuki_(kantai_collection) hibiki_(kantai_collection) injury kantai_collection multiple_girls murasame_(kantai_collection) school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shino_(ponjiyuusu) translated unconscious yura_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 1boy 1girl admiral_(kantai_collection) ahoge braid clenched_teeth kantai_collection school_uniform sea serafuku shigure_(kantai_collection) shino_(ponjiyuusu) smoke translated rating:Safe score:0 user:danbooru 1girl chi-class_torpedo_cruiser comic damaged death ha-class_destroyer injury kantai_collection long_hair school_uniform serafuku shino_(ponjiyuusu) torn_clothes yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 2girls blood comic injury kantai_collection multiple_girls ri-class_heavy_cruiser shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) translated trembling water yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 1boy 1girl admiral_(kantai_collection) ahoge braid comic crying kantai_collection school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shino_(ponjiyuusu) tears translated rating:Safe score:0 user:danbooru 1boy 1girl adjusting_clothes adjusting_hat admiral_(kantai_collection) cannon comic kantai_collection lying military military_uniform ri-class_heavy_cruiser shinkaisei-kan shino_(ponjiyuusu) translated uniform water yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 6+girls abukuma_(kantai_collection) akebono_(kantai_collection) braid cannon comic eyepatch injury kantai_collection kitakami_(kantai_collection) long_hair multiple_girls school_uniform serafuku shino_(ponjiyuusu) shiratsuyu_(kantai_collection) shouhou_(kantai_collection) tenryuu_(kantai_collection) translated uniform yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 6+girls ahoge akebono_(kantai_collection) cannon comic injury kantai_collection kitakami_(kantai_collection) school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shino_(ponjiyuusu) shiratsuyu_(kantai_collection) shouhou_(kantai_collection) smile torn_clothes translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru 2girls ahoge blush closed_eyes comic hug kantai_collection open_mouth school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shino_(ponjiyuusu) tears torn_clothes translated yuudachi_(kantai_collection) rating:Safe score:0 user:danbooru comic good_end kantai_collection no_humans sea shino_(ponjiyuusu) translated rating:Safe score:0 user:danbooru