1boy 1girl blonde_hair blue_eyes haruno_sakura karudoll narusaku naruto naruto_(series) naruto_shippuuden open_mouth pink_hair sera_(serappi) short_hair smile uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto tagme uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto tagme uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto tagme uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto tagme uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto tagme uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto tagme uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto tagme uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto tagme uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto sasusaku uchiha_sasuke uzumaki_naruto haruno_sakura narusaku naruto uzumaki_naruto