animalization asuka_(dorohedoro) bee blush caiman character_request collar demon_tail dog dorohedoro ebisu_(dorohedoro) emlan en grey_eyes grin horns kasukabe_(dorohedoro) kikurage_(dorohedoro) leash mask monster_girl nikaido noi_(dorohedoro) personification pink_hair risu_(dorohedoro) role_reversal shin simple_background smile tail tanba_(dorohedoro)  artist_request bauks caiman character_request chidaruma chota close-up dokuga dorohedoro ebisu_(dorohedoro) en everyone facial_mark fukuyama_(dorohedoro) glasses gyoza_man highres johnson_(dorohedoro) kai_(dorohedoro) kasukabe_(dorohedoro) kawajiri kento kikurage_(dorohedoro) kirion maman_(ottt-ttto) mask monochrome moroku natsuki_(dorohedoro) nikaido no_eyebrows noi_(dorohedoro) realistic risu_(dorohedoro) saji_(dorohedoro) scar shin shou_(dorohedoro) shueron tanba tanba_(dorohedoro) tetsujo thirteen_(dorohedoro) ton_(dorohedoro) turkey_(dorohedoro) ushishimada