animated_gif bokken gif katana lowres masa masa_(seto_no_hanayome) michishio_nagasumi running seto_gouzaburou seto_no_hanayome sword tears weapon wooden_swordcomment (0 hidden)