aki.10_01 glowing glowing_eye green_eyes gundam gundam_hajiroboshi gundam_tekketsu_no_orphans gundam_tekketsu_no_orphans_urdr_hunt holding holding_shield holding_sword holding_weapon looking_down mecha mobile_suit no_humans pile_bunker piston science_fiction shield sky smoke solo sword v-fin weaponcomment (0 hidden)