2girls 3boys black_hair blue_hair bonanus_(genshin_impact) bosacius_(genshin_impact) closed_eyes finger_to_mouth genshin_impact green_hair highres indarias_(genshin_impact) long_hair menogias_(genshin_impact) multicolored_hair multiple_boys multiple_girls purple_hair qingxin_gua_yu redhead short_hair shushing sleeping violet_eyes xiao_(genshin_impact) yellow_eyescomment (0 hidden)