absurdres ao4410 bell cherry_blossoms claws fangs game_freak gen_7_pokemon japanese_clothes kimono kitsune_mask mask nintendo open_mouth pokemon pokemon_(creature) samurai shiny_pokemon two-tone_fur two-tone_kimono yellow_eyes zeraoracomment (0 hidden)