3girls animal bird bird_girl bird_legs bird_tail bird_wings blush eagle eagle_spirit_(touhou) hand_fan holding holding_animal holding_bird holding_fan horns humanization kasugai_(de-tteiu) multiple_girls single_horn tail tenkajin_chiyari touhou toutetsu_yuuma translation_request wings



comment (0 hidden)