black_hair blue_eyes blue_hair brown_eyes brown_hair clannad furukawa_nagisa highres ibuki_fuuko long_hair namonai_niku okazaki_tomoya okazaki_ushio short_haircomment (0 hidden)