andromeda_shun black_hair blonde_hair blue_hair brown_hair cygnus_hyoga dragon_shiryu green_hair kinako_(462) long_hair multiple_boys pegasus_seiya phoenix_ikki saint_seiya short_haircomment (0 hidden)