black_hair est_rinaudo green_eyes lulu_(wand_of_fortune) usuba_kagerou wand_of_fortune alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) noel_valmore pink_hair usuba_kagerou wand_of_fortune yellow_eyes alvaro_garay est_rinaudo lulu_(wand_of_fortune) pink_hair usuba_kagerou wand_of_fortune yellow_eyes black_hair est_rinaudo green_eyes lulu_(wand_of_fortune) usuba_kagerou wand_of_fortune bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lulu_(wand_of_fortune) noel_valmore pink_hair salo-mon usuba_kagerou wand_of_fortune yellow_eyes alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lagi_el_nagil noel_valmore salo-mon usuba_kagerou wand_of_fortune white_hair yellow_eyes alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) noel_valmore pink_hair usuba_kagerou wand_of_fortune yellow_eyes alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) noel_valmore pink_hair usuba_kagerou wand_of_fortune yellow_eyes  black_hair est_rinaudo green_eyes lulu_(wand_of_fortune) usuba_kagerou wand_of_fortune black_hair est_rinaudo green_eyes lulu_(wand_of_fortune) usuba_kagerou wand_of_fortune black_hair est_rinaudo green_eyes lulu_(wand_of_fortune) usuba_kagerou wand_of_fortune black_hair est_rinaudo green_eyes lulu_(wand_of_fortune) usuba_kagerou wand_of_fortune black_hair est_rinaudo green_eyes lulu_(wand_of_fortune) usuba_kagerou wand_of_fortune alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) noel_valmore pink_hair usuba_kagerou wand_of_fortune yellow_eyes black_hair est_rinaudo green_eyes lulu_(wand_of_fortune) usuba_kagerou wand_of_fortune alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) noel_valmore pink_hair usuba_kagerou wand_of_fortune yellow_eyes alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) noel_valmore pink_hair usuba_kagerou wand_of_fortune yellow_eyes alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) noel_valmore pink_hair usuba_kagerou wand_of_fortune yellow_eyes alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lagi_el_nagil noel_valmore usuba_kagerou wand_of_fortune white_hair yellow_eyes alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) noel_valmore pink_hair salo-mon usuba_kagerou wand_of_fortune yellow_eyes black_hair est_rinaudo green_eyes lulu_(wand_of_fortune) usuba_kagerou wand_of_fortune clock_zero crossover est_rinaudo grey_eyes hanamura_mai kaga_akira kaminaru_kimi_to kazuya_(toki_no_kizuna) natsuzora_no_monologue okino_akifusa purple_hair sakaki_narumi shinohara_ryouta shirahana_no_ori toki_no_kizuna wand_of_fortune black_hair est_rinaudo green_eyes lulu_(wand_of_fortune) usuba_kagerou wand_of_fortune black_hair est_rinaudo green_eyes wand_of_fortune yamika black_hair est_rinaudo green_eyes koyuri wand_of_fortune black_hair est_rinaudo green_eyes ichige_yoru lulu_(wand_of_fortune) wand_of_fortune black_hair est_rinaudo green_eyes ichige_yoru wand_of_fortune  6+boys absurdres alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald blonde_hair blue_eyes blue_hair book chain dark_skin est_rinaudo gloves green_hair grey_hair highres jewelry julius_fortner lagi_el_nagil multiple_boys noel_valmore red_eyes ring short_hair smile usuba_kagero violet_eyes wand_of_fortune 1girl 6+boys absurdres alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo highres huge_filesize julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) multiple_boys noel_valmore salo-mon short_hair usuba_kagerou wand_of_fortune 1girl 6+boys absurdres alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo highres julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) multiple_boys noel_valmore salo-mon usuba_kagerou wand_of_fortune 1girl 6+boys absurdres alvaro_garay bilal_asad_ithnan_faranbald est_rinaudo highres julius_fortner lagi_el_nagil lulu_(wand_of_fortune) multiple_boys noel_valmore usuba_kagerou wand_of_fortune 1boy 1girl :d absurdres blue_hair blush book butterfly dutch_angle embarrassed est_rinaudo facial_tattoo flower green_eyes hair_flower hair_ornament happy highres holding holding_book lulu_(wand_of_fortune) navel open_mouth pantyhose pink_hair short_hair sleeves_past_wrists smile tattoo usuba_kagerou wand_of_fortune